Registraties

Wij zijn wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (zie BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Daarnaast hebben wij verschillende registraties en kwalificaties. Wij werken volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en vergroten en verdiepen onze kennis op specifiek terrein middels lidmaatschappen van diverse verenigingen.

Klachten

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? Wij gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar wij zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Dossier en privacy

Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens.

Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van u aan derden informatie wordt gegeven over u (of over uw kind). Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar, mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor schriftelijk uw toestemming heeft gegeven.  Verder verwijzen wij naar ons privacyreglement. Klik daarvoor hier

In het kader van de declaraties van vergoede zorg en monitoring van de doelgroep tot 18 jaar, zijn wij verplicht aan de gemeente gegevens aan te leveren. Er wordt geen medische informatie uitgewisseld. Er wordt alleen tijd gedeclareerd, waaruit geen gediagnosticeerde/behandelde stoornissen af te leiden zijn.

Verwijsindex

Binnen onze praktijk zijn wij aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een kind. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om het kind zo goed mogelijk te helpen. Het doel van de Verwijsindex is om professionals, die betrokken zijn bij een gezin, met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt. Wettelijk is vastgelegd dat er geen inhoudelijke informatie wordt opgenomen. Er staat niet in waarom de professionals bij een gezin betrokken zijn. Op het moment dat er meerdere professionals betrokken zijn en hun betrokkenheid kenbaar maken via dit systeem, dan kunnen zij contact met elkaar opnemen en zorgen dat de plannen voor het kind op elkaar worden afgestemd.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Volgens de wet zijn wij verplicht gebruik te maken van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

  • gezondheidszorg;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;
  • justitie.
 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of zij een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling.

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Praktijk De Boomgaard, mw. Van de Wolfshaar.

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Praktijk De Boomgaard, mw. Van de Pol.

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Praktijk De Boomgaard, mw. Jurling.