Aanmelding en verwijzing

Verwijzing naar onze praktijk vindt meestal plaats via de huisarts, kinderarts of het gebiedsteam.

U kunt een e-mail sturen naar: info@praktijkdeboomgaard.nl of u kunt bellen met 06 15 64 59 04.

Intake en diagnostiek

Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, wordt u als ouder(s) alleen, of samen met uw kind uitgenodigd. In dit gesprek worden de klachten besproken en wordt stilgestaan bij het ontstaan en beloop van de klachten. Aan het eind van het gesprek zal, afhankelijk van vraag en problematiek, een voorstel gedaan worden voor verder onderzoek en/of behandeling.

Onderzoek kan bestaan uit één of meerdere individuele afspraken met uw kind (afhankelijk van de leeftijd in spel- of gespreksvorm), een gesprek met ouders om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen, een schoolobservatie of testonderzoek; b.v. een intelligentieonderzoek of vragenlijsten om meer zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Behandeling

Hierna bespreken we hoe het probleem behandeld kan worden. De afspraken hierover leggen we vast in een behandelovereenkomst. Voor elk kind wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is. Het streven is om kind of jongere en hun ouders zo snel mogelijk weer het vertrouwen te geven op eigen kracht verder te kunnen. Soms zullen enkele gesprekken voldoende blijken te zijn. Indien nodig, is ook een langer durende behandeling mogelijk. Een afspraak duurt 45 minuten. De afspraken worden veelal wekelijks of tweewekelijks gemaakt.

Er wordt tijdens de behandeling grotendeels individueel met uw kind gewerkt. Bij jongere kinderen is de laatste 10 minuten van een consult de ouder aanwezig om te bespreken wat er tijdens het consult is gedaan en om eventuele opdrachten voor thuis te bespreken. Bij de oudere kinderen worden er naast de individuele behandeling vaak één of meer oudergesprekken gepland. In de behandeling maken wij voornamelijk gebruik van de behandelvormen Cognitieve gedragstherapie, EMDR en ouderbegeleiding.

Er wordt zoveel mogelijk, indien u daar toestemming voor geeft, samengewerkt met huisarts, verwijzer en andere betrokkenen. Soms is het nodig om ook de school te betrekken. Uiteraard vindt het contact met school alleen plaats met uw instemming. Met gegevens over kind, jongere en gezin wordt vertrouwelijk omgegaan.